ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΑΜΑ

Οι δραστηριότητές του διακρίνονται σε δύο βασικούς κεντρικούς τομείς.
Στην σύνταξη διάφορων ερευνητικών προγραμμάτων και την αξιοποίηση της υπάρχουσας γνώσης και στην διάχυση όλης της απαιτούμενης γνώσης μέσα από ποικίλες δράσεις όπως συναντήσεις, συνέδρια, εκπαιδευτικά προγράμματα, δημιουργία βάσεων δεδομένων, δημοσιεύσεις κτλ.

Ενδεικτικά αναφέρονται παρακάτω τα μέσα για την επίτευξη των στόχων της:

  • Η οργάνωση ερευνών για τα προβλήματα, που δυσχεραίνουν την Κοινοτική Ανάπτυξη.

  • Η εκπόνηση μελετών επί ειδικών προβλημάτων Κοινοτικής Ανάπτυξης.

  • Η οργάνωση εκδηλώσεων κάθε μορφής (ημερίδες, συνέδρια ή συνεντεύξεις), η εκπόνηση προγραμμάτων ενημέρωσης και η χρησιμοποίηση για τον σκοπό αυτόν των μέσων μαζικής ενημέρωσης.

  • Η οργάνωση προγραμμάτων εκπαίδευσης και μετεκπαίδευσης πάνω σε θέματα Κοινοτικής Ανάπτυξης με σεμινάρια, διαλέξεις, δημόσιες συζητήσεις, συνέδρια και άλλες εκδηλώσεις επί εθνικού και διεθνούς επιπέδου.

Copyright © 2014 Hellenic Center of Development and Innovation.                                                                                                                            Designed by : Hercules Stratigis