Περιφέρεια και Επιχειρηματικότητα

Το Πρόγραμμα «Περιφέρεια και Επιχειρηματικότητα» στοχεύει στην προώθηση της απασχόλησης, της νεανικής επιχειρηματικότητας και της εξωστρέφειας των ελληνικών ΜΜΕ (μικρομεσαίων επιχειρήσεων) μέσω της οργάνωσης εκδηλώσεων, της κινητοποίησης φορέων και προσώπων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της απασχόλησης και αυτο-απασχόλησης στην Περιφέρεια της Θεσσαλονίκης. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην κινητοποίηση των νέων, υφιστάμενων και δυνητικών, επιχειρηματιών αλλά και ανέργων που διαβλέπουν στην επιχειρηματικότητα ένα τρόπο βιοπορισμού.

Το Ελληνικό Κέντρο Ανάπτυξης και Καινοτομίας με την πολύτιμη αρωγή της Ομοσπονδίας Ελληνικών Συνδέσμων Νέων Επιχειρηματιών – Ο.Ε.ΣΥ.Ν.Ε. www.esyne.gr και σε συνεργασία με τοπικούς παράγοντες διατύπωσε τις ανάγκες τις ευρύτερης περιοχής της Θεσσαλονίκης. Παράλληλα μέσω της διάδοσης του θεσμού της Παγκόσμιας Εβδομάδας Επιχειρηματικότητας και των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Κινητικότητας- Leonardo da Vinci επιχείρησε τη δικτύωση των τοπικών ΜΜΕ με επιχειρήσεις της Ευρώπης για τη μεταφορά βέλτιστων πρακτικών και την ενίσχυση της εξωστρέφειας.

Η ενέργεια συγχρηματοδοτείται κατά 80% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – Γ’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης – στα πλαίσια του Ε.Π. «Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση» του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, Μέτρο 6: “Δράσεις Ενίσχυσης της Απασχόλησης των Ανέργων με την Ενεργό Συμμετοχή των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (Μ.Κ.Ο.) – Β΄Κύκλος”.

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: http://www.prosonolotahos.gr

Ευρωπαϊκή Ένωση και Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο: http://www.europa.eu

Γ΄ Κ.Π.Σ.: http://www.info3kps.gr

Ειδική Υπηρεσίας Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών από το Ε.Κ.Τ.: http://www.eye-ekt.gr

Copyright © 2014 Hellenic Center of Development and Innovation.                                                                                                                            Designed by : Hercules Stratigis