ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

mplampla

Όπως δηλώνει και η επωνυμία της οργάνωσης., το Ελληνικό Κέντρο Ανάπτυξης και Καινοτομίας ενδιαφέρεται για εκείνο το τμήμα των δράσεων της ΕΕ που αφορά στην καινοτομία και στο πως είναι δυνατό όχι μόνο να γίνεται χρήση και αξιοποίηση της υπάρχουσας γνώσης, αλλά και να παράγονται και να προωθούνται νέα εργαλεία μέσα από την εφαρμογή σύγχρονων εννοιών και πρακτικών (Οικονομία της Γνώσης, Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών – GIS – , κτλ).

Σε αυτό το πλαίσιο επιδιώκεται:

  • Η προώθηση της Νέας Οικονομίας και της Οικονομίας της Γνώσης και της Καινοτομίας.

  • Η μεταφορά τεχνογνωσίας σε τρίτες χώρες ή από τρίτες χώρες.

  • Η παντοειδής ανάπτυξη καινοτόμων δραστηριοτήτων, μέσα στα πλαίσια των παραπάνω κατευθύνσεων.

  • Η σχετική με τους παραπάνω στόχους εκδοτική και μεταφραστική δραστηριότητα, η έκδοση και κυκλοφορία περιοδικών, βιβλίων και κάθε μορφής εντύπου ως και η δημοσιογραφική δραστηριότητα.

  • Κυρίαρχο συστατικό του HCDI είναι οι άνθρωποι που το στελεχώνουν.

Ιδρύθηκε από μία ομάδα ερευνητών, κυρίως ακαδημαϊκών και επαγγελματιών του επιχειρηματικού χώρου. Το δίκτυο αυτών των ατόμων συγκεντρώνει διαφορετικές ικανότητες και πληροφορίες μέσα από την επαγγελματική εργασία, την κατάρτιση και τη διδασκαλία σε διάφορες Ευρωπαϊκές χώρες αλλά και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το σύνολο της γνώσης αυτής, σε συνδυασμό με την αφοσίωση στη σημασία της ανάπτυξης καινοτόμων εργαλείων, πρακτικών και μεθόδων περιγράφει καλύτερα από οτιδήποτε άλλο το Ελληνικό Κέντρο Ανάπτυξης και Καινοτομίας.

Copyright © 2014 Hellenic Center of Development and Innovation.                                                                                                                            Designed by : Hercules Stratigis