ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Ειδικό ενδιαφέρον έχει μέχρι τώρα δοθεί στην επαγγελματική εκπαίδευση προωθώντας και στηρίζοντας:

  • Τον σχεδιασμό και την εφαρμογή εθνικής στρατηγικής για την διασφάλιση της πρόσβασης στη δια βίου μάθηση για όλους.

  • Την ανάπτυξη επιχειρηματικού πνεύματος και την υποστήριξη των πηγών νέων θέσεων εργασίας.

  • Τη συμβολή στην ανάπτυξη και αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, με την εκπαίδευση και μετεκπαίδευση στελεχών για το έργο της Κοινοτικής Ανάπτυξης.

  • Την εθνική, ηθική, πνευματική και κοινωνική ενίσχυση και προαγωγή της Επαγγελματικής και Τεχνικής Εκπαίδευσης.

Στα πλαίσια ενίσχυσης της επαγγελματικής κατάρτισης, το HCDI, συμμετέχει στο Πρόγραμμα DG EDUCATION & CULTURE- LEONARDO DA VINCI MOBILITY, που έχει ως στόχο την παροχή υποτροφιών για την πρακτική κατάρτιση νέων εργαζόμενων ορισμένης διάρκειας σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα αποτελέσματα όλων των δράσεων του HCDI αξιοποιούνται για την ανάπτυξη εθνικών ή πανευρωπαϊκών στρατηγικών.

Copyright © 2014 Hellenic Center of Development and Innovation.                                                                                                                            Designed by : Hercules Stratigis